کلید آزمون گروه زبان خارجی دفترچه اختصاصی - زبان های فرانسه وآلمانی دفترچه اختصاصی-زبان انگلیسی دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی دفترچه عمومی
  • سئوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی سال 1389 (ساعت 18:35 روز جمعه)